การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

มาตรฐาน
Advertisements

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

มาตรฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยคุณองอาจ หลำอุบล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเตรียมประเมินเป็นศูนย์พอเพียงระดับจังหวัด

นักเรียนแกนนำขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ได้จัดกิจกรรมขยายผล การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

รับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสรรพยาวิทยา พน้อมนำชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

มาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559….คณะผู้ประเมิน จาก สพม.๕ ให้คำแนะนำในส่วนที่จะต้องเติมเต็มให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในเรื่องของการน้อมนำเอา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการกับทุกรายวิชา..ทำให้ความเข้าใจของทุก ๆ คนกับเรื่องนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น..สิ่งที่ประทับใจในวันน้คือความยิ้มแย้มและการให้คำแนะนำต่าง ๆ จากคณะผู้ประเมิน…เป็นความสุขที่ ชาวชัยนาทพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง…ครับ